Misją Fundacji TRES jest:


 1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych promujących aktywną komunikację interkulturową.

 2. Organizowanie środków materialnych i finansowych dla wspierania twórców

 3. kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom.

 4. Gromadzenie, dokumentowanie, odnowa i udostępnianie dóbr kultury.

 5. Upowszechnianie i promocja  idei wielokulturowości dziedzictwa Polski w kraju i za granicą.

 6. Wspieranie edukacji w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz

 7. krzewienia idei demokracji i tolerancji.

 8. Budowanie relacji biznesu i kultury jako jednej z form funkcjonowania

 9. nowoczesnego społeczeństwa.

 10. Kultywowanie pamięci o twórczości fotograficznej i działalności kulturalnej Kazimierza Olejniczka.

Fundacja TRES realizuje swoje cele w szczególności poprzez:


 1. Współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także współdziałanie z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami kultury i nauki, uczelniami, i mediami.

 2. Organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów lub koncertów oraz poprzez wspieranie działań kulturalnych, artystycznych

 3. Produkcję filmową, działalność wydawniczą i promocyjną.

 4. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych; a także przez przyznawanie nagród i fundowaniu stypendiów.

 5. Współpracę i doradztwo dla samorządów terytorialnych i organizacji o podobnych celach.


Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację swych celów, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem VAT. Korzysta z wszelkiej pomocy i  wsparcia instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji społecznych i osób indywidualnych.

Dokumenty do pobrania:

fundacja TRES