Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

www.zbaszyn1938.pl - portal łączący cyfrowe zasoby archiwalne

www.zbaszyn1938.pl - portal łączący cyfrowe zasoby archiwalne

Zbąszyń, miasto na zachodzie Wielkopolski w 1938 roku był świadkiem wydarzeń, które odcisnęły swe piętno na losach tysiąc obywateli polskich. Wydarzenia te były wynikiem akcji niemieckich władz skierowany przeciwko Żydom przebywającym w Niemczech posiadającymi polskie paszporty. Do Zbąszynia, przygranicznego, czterotysięcznego, wtedy miasteczka trafiło ok. 8000 ludzi z terenu całych Niemiec. Władze polskie zorganizowały dla tej grupy na terenie całego miasta obóz, wymuszając ich pobyt przez 10 miesięcy do końca sierpnia 1939 roku. Deportacja i pobyt w Zbąszyniu zostało przez historyków określone jako "Preludium zagłady".

W wyniku działań Fundacji TRES, min publikacji "Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”, filmowi i wystawom, udało się odnaleźć w archiwach polskich, (IPN i APP) nigdzie nie publikowane dokumenty o wielkiej wadze dla badaczy tematu, oraz rodzin potomków represji niemieckich. Projekt jest ideą połączenia na portalu www.zbaszyn1938.pl rozproszonych zasobów archiwalnych. Dostęp do nowej aplikacji zbaszyn1938.pl online będzie bezpłatny.

Partnerami projektu są: Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dokumenty będące w zasobach IPN oraz APP będą digitalizowane z zachowaniem standardów obowiązujących w tych instytucjach, przez osoby o najwyższych kwalifikacjach w tym zakresie. Zostaną udostępnione na potrzeby projektu nieodpłatnie, stanowiąc wkład rzeczowy do wspólnego przedsięwzięcia tych instytucji. Dokumenty będące w posiadaniu Fundacji TRES zostaną zdigitalizowane z uwzględnieniem Katalogu dobrych praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Archiwalnych, przez osoby biorące już udział w tego typu zadaniach m.in dofinansowanych w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2017 roku.


Działania w ramach projektu:

 • Transliteracja-transkrypcja zdigitalizowanego dokumentu z zasobu IPN (dokument jest w całości rękopiśmienny)
 • Kwerenda i wytypowanie dokumentów do digitalizacji z zasobu APP
 • Digitalizacja zasobów APP
 • Transliteracja-transkrypcja zdigitalizowanego dokumentu z zasobu APP
 • Digitalizacja zbiorów własnych Fundacji TRES
 • Opracowanie zarejestrowanych historii mówionych (dokonana zostanie transkrypcja zapisu audio i indeksacja nazwisk oraz nazw własnych występujących w wypowiedziach)
 • Zaprojektowanie nowego wyglądu i mechanizmu portalu zbaszyn1938.pl,
 • Prace programistyczne nad portalem
 • Organizacja i przeprowadzenie Konferencji Naukowej na terenie UAM Poznań (nt. stanu badań nad historią i pamięcią Polenaktion z uwzględnieniem starej i nowej bazy źródłowej pochodzącej z zasobów archiwów państwowych, społecznych i prywatnych)
 • Opracowanie merytoryczne pakietu multimedialnego, także jako pochodna konferencji naukowej oraz organizacja serii seminariów w wybranych jednostkach akademickich, szkołach oraz w centrach animacji kultury historycznej w Polsce i za granicą za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu portalu internetowego łączącego cyfrowe zasoby archiwalne nt. historii i pamięci Polenaktion
 • Przygotowanie wirtualnego seminarium jako formy promocji wyników projektu z uwzględnieniem materiałów przygotowanych i przedstawionych podczas konferencji
 • Przeprowadzenie 8 wirtualnych seminariów dla badaczek i badaczy, archiwistów i muzealników, animatorów lokalnej kultury historycznej z Polski, Niemiec, Izraela, USA (po 25 uczestników w każdym seminarium )