Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

FOTOSZANSA 2016

FOTOSZANSA 2016

Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych zakładów poprawczych, których strategicznym celem było przybliżenie fotografii, jako istotnego dla współczesności medium autoekspresji
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
  • wskazanie fotografii jako środka wyrażania siebie i własnych poglądów, myśli
  • rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia
  • wskazanie fotografii jako popularnego we współczesnym świecie medium
  • kształtowanie zainteresowań, rozwijanie kreatywności i uzdolnień
  • wdrażanie do umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie
  • wdrażanie do umiejętności współpracy w zespole
Nasze działanie skierowane było również do wychowawców, pracowników zakładów poprawczych. Staraliśmy się im przedstawić fotografię jako ciekawe narzędzie do pracy wychowawczej. Uczestnicy projektu dzielili się efektami swojej pracy na facebooku.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg