Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1

1.Pan Wojciech Olejniczak zwana dalej „Fundatorem” ustanawia dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą: FUNDACJA TRES, zwaną w dalszej części Statutu Fundacją.

2.Fundator przeznacza na majątek Fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 5 000 zł ( pięć tysięcy złotych), w tym na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Fundacji kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

3.Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, zwaną dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu.

4.Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Zbąszyń.

2.Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów określonych statutem.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

1.Cele FUNDACJI TRES określone są poprzez pojęcia:

Twórczość, Rekonstrukcja, Edukacja, Społeczność, w szczególności to:

a/ kultywowanie pamięci o twórczości fotograficznej i działalności kulturalnej Kazimierza Olejniczka,

b/ inspirowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych promujących aktywną komunikację

interkulturową,

c/ organizowanie środków materialnych i finansowych dla wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom,

d/ gromadzenie, dokumentowanie, odnowa i udostępnianie dóbr kultury,

e/ upowszechnianie i promocja idei wielokulturowości dziedzictwa Polski w kraju i za granicą,

f/ wspieranie edukacji w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz krzewienia idei demokracji i tolerancji,

g/ budowanie relacji biznesu i kultury jako jednej z form funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.

2.Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może korzystać z wszelkiej pomocy i wsparcia instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji społecznych i osób indywidualnych. W powyższym zakresie może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także współdziałanie z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami kultury i nauki, uczelniami, i mediami;

2.organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów lub koncertów oraz poprzez wspieranie działań kulturalnych, artystycznych;

3.produkcję filmową, działalność wydawniczą i promocyjną;

4.organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych; a także przez przyznawanie nagród i fundowaniu stypendiów;

5.współpracę i doradztwo dla samorządów terytorialnych i organizacji o podobnych celach.

§ 6 ¹

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna:

1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje (według klasyfikacji PKD)

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

2. działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje następujące pozycje (według klasyfikacji PKD):

a.wydawanie książek (PKD 58.11. Z);

b.działalność wydawnicza pozostała (PKD 58.19. Z);

c.działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

d.badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

e.działalność wspierająca edukację (PKD 85.59.B);

f.artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);

g.działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

h.działalność archiwów (PKD 91.01.B);

i.działalność muzeów (PKD 91.02.Z).


§ 7

1.Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatora.

2.Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:

a.dochody z majątku Fundacji,

b.dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

c.darowizny, dotacje, dofinansowania, granty, spadki i zapisy.

3.Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji oraz na koszty działalności Fundacji.

4.Majątek Fundacji może być powiększony z jej dochodów.


§ 7 ¹

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszych ustępach "osobami bliskimi",

2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział 3
Działalność gospodarcza

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:


1.działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);

2.obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);

3.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

4.wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

5.wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14. Z);

6.pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

7.działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

8.działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

9.działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.12.Z);

10.działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

11.działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

12.działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

13.pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

14.przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

15.działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

16.pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

17.pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

18.pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

19.badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

20.działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

21.badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

22. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);

23.działalność fotograficzna (PKD 74 201 Z);

24.pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

25.pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

26.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKB 85.59.B);

27.działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

28.działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

29.działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);

30.artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);

31.działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

32.działalność archiwów (PKD 91.01.Z);

33.działalność muzeów (PKD 91.02.Z).


§ 8 ¹

1.Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia i likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji, po zaopiniowaniu przez Kolegium Programowe Fundacji.

2.W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.


Rozdział 4
Organy i organizacja Fundacji

§ 9

1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.Zarząd Fundacji składa się od jednej do pięciu osób. Umowy z Zarządem w imieniu Fundacji zawiera Fundator lub upoważniony przez niego pełnomocnik

3.Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony i mogą być przez niego w każdym czasie odwołani.

4.Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie śmierci, pisemnej rezygnacji

lub odwołania.

5. Zarząd Fundacji z dniem 22-04-2008 r. decyzją Fundatora składa się z dwóch osób:

  1. Pan Wojciech Olejniczak - Prezes Zarządu Fundacji;
  2. Pani Agnieszka Juraszczyk - Członek Zarządu Fundacji.


§ 10

1.Do kompetencji Zarządu należy:

a.kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b.ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,

c.przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,

d.proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji,

2.Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatora.


§ 10¹

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Nadzorcza Fundacji.

2. W skład Rady Nadzorczej Fundacji może wchodzić od dwóch do siedmiu osób.

3. W skład Rady Nadzorczej Fundacji mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:

a) nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy kontrola zgodności działania Fundacji z obowiązującym przepisami oraz ze Statutem Fundacji.

5. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji powoływani są przez Fundatora i mogą być przez odwoływani.

6. Udział członka w Radzie Nadzorczej Fundacji ustaje w razie jego śmierci, pisemnej rezygnacji członka lub pisemnego odwołania przez Fundatora.

7. Szczegółowe zasady pracy i tryb pracy Rady Nadzorczej Fundacji określa Regulamin Rady Nadzorczej Fundacji ustalony przez Fundatora.


§ 10²

Ustanawia się pierwszy składu Rady Nadzorczej Fundacji w osobach:

  1. Sylwia Bulikowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji
  2. Agnieszka Jackowiak - Członek Rady Nadzorczej Fundacji
  3. Dariusz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej Fundacji


Rozdział 5
Uprawnienia Fundatora

§ 11

1.Fundator może powołać Kolegium Programowe Fundacji, do którego najważniejszych kompetencji należeć będzie udział w procesie ustalania programów i planów działania oraz inspirowanie nowych kierunków działania Fundacji.

2.Zasady działania, ewentualne wynagrodzenie oraz szczegółowe kompetencje Kolegium Programowego Fundacji zostaną określone przez Fundatora w odrębnym Regulaminie.

§ 12

Członków Kolegium Programowego Fundacji powołuje i może w każdym czasie odwołać Fundator.

§ 12¹

Ustanawia się pierwszy skład Kolegium Programowego Fundacji w osobach:

  1. Zofia Olejniczak - Honorowa Przewodnicząca Kolegium Programowego Fundacji

  2. Hanna Olejniczak-Zaworonko - Przewodniczący Kolegium Programowego Fundacji (Francja)

  3. Alicja Kusiak-Brownstein- Członek Kolegium Programowego Fundacji (USA)

  4. Waldemar Kremser - Członek Kolegium Programowego Fundacji (Niemcy)

§ 13

Fundator może przekazać swoje uprawnienie wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej bądź prawnej w drodze pisemnego pełnomocnictwa. Udzielenie takiego pełnomocnictwa przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie na skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.

§ 14

Fundator bądź osoba, o której mowa w § 13, może dokonać zmian Statutu Fundacji.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 15

1.W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie decyzji Fundatora.

2.W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

§ 16

Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.