Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

www.zbaszyn1938.pl - portal łączący cyfrowe zasoby archiwalne

www.zbaszyn1938.pl - portal łączący cyfrowe zasoby archiwalne

Zbąszyń, miasto na zachodzie Wielkopolski w 1938 roku był świadkiem wydarzeń, które odcisnęły swe piętno na losach tysiąc obywateli polskich. Wydarzenia te były wynikiem akcji niemieckich władz skierowany przeciwko Żydom przebywającym w Niemczech posiadającymi polskie paszporty. Do Zbąszynia, przygranicznego, czterotysięcznego, wtedy miasteczka trafiło ok. 8000 ludzi z terenu całych Niemiec. Władze polskie zorganizowały dla tej grupy na terenie całego miasta obóz, wymuszając ich pobyt przez 10 miesięcy do końca sierpnia 1939 roku. Deportacja i pobyt w Zbąszyniu zostało przez historyków określone jako "Preludium zagłady".

W wyniku działań Fundacji TRES, min publikacji "Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”, filmowi i wystawom, udało się odnaleźć w archiwach polskich, (IPN i APP) nigdzie nie publikowane dokumenty o wielkiej wadze dla badaczy tematu, oraz rodzin potomków represji niemieckich.

Projekt jest ideą połączenia na portalu www.zbaszyn1938.pl rozproszonych zasobów archiwalnych. Dostęp do do treści archiwalnych online jest bezpłatny.

home-zbaszyn1938jpg

Partnerami projektu są: Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dokumenty będące w zasobach IPN oraz APP zostały digitalizowane z zachowaniem standardów obowiązujących w tych instytucjach, przez osoby o najwyższych kwalifikacjach w tym zakresie. Udostępniono je na potrzeby projektu nieodpłatnie, stanowiąc wkład rzeczowy do wspólnego przedsięwzięcia tych instytucji. Dokumenty będące w posiadaniu Fundacji TRES zostały zdigitalizowane z uwzględnieniem Katalogu Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Archiwalnych, przez osoby biorące już udział w tego typu zadaniach m.in dofinansowanych w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2017 roku.

Działania w ramach projektu:
 • Transliteracja-transkrypcja zdigitalizowanego dokumentu z zasobu IPN (dokument jest w całości rękopiśmienny)
 • Kwerenda i wytypowanie dokumentów do digitalizacji z zasobu APP
 • Digitalizacja zasobów APP
 • Transliteracja-transkrypcja zdigitalizowanego dokumentu z zasobu APP
 • Digitalizacja zbiorów własnych Fundacji TRES
 • Opracowanie zarejestrowanych historii mówionych (dokonana zostanie transkrypcja zapisu audio i indeksacja nazwisk oraz nazw własnych występujących w wypowiedziach)
 • Zaprojektowanie nowego wyglądu i mechanizmu portalu zbaszyn1938.pl,
 • Prace programistyczne nad portalem
 • Organizacja i przeprowadzenie Konferencji Naukowej na terenie UAM Poznań (nt. stanu badań nad historią i pamięcią Polenaktion z uwzględnieniem starej i nowej bazy źródłowej pochodzącej z zasobów archiwów państwowych, społecznych i prywatnych)

  _RGB0073jpg
  _RGB0115jpg
  _RGB0141jpg

 • Opracowanie merytoryczne pakietu multimedialnego, także jako pochodna konferencji naukowej oraz organizacja serii seminariów w wybranych jednostkach akademickich, szkołach oraz w centrach animacji kultury historycznej w Polsce i za granicą za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu portalu internetowego łączącego cyfrowe zasoby archiwalne nt. historii i pamięci Polenaktion
 • Przygotowanie wirtualnego seminarium jako formy promocji wyników projektu z uwzględnieniem materiałów przygotowanych i przedstawionych podczas konferencji
 • Przeprowadzenie wirtualnych seminariów dla badaczek i badaczy, archiwistów i muzealników, animatorów lokalnej kultury historycznej z Polski oraz zagranicy (po 25 uczestników w każdym seminarium )

IMG_2026JPG
IMG_2027JPG

Do pobrania
Materiały edukacyjne o POLENAKTION w Zbąszyniu dla nauczycieli i edukatorów: https://drive.google.com/drive/folders/1kGVe7tzaelkd3_YSJ5Ls3QEmSt4PgUee?usp=sharing


Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultura Cyfrowa 2019)

mkidn-finansowaniepng